O Jednostce

Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek imienia generała broni Władysława Andersa zarejestrowana jest jako Stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000505384. Dnia 12 lutego 2015 roku, statut Jednostki został skonsultowany z Ministrem Obrony Narodowej dzięki czemu nasza Jednostka stała się jedyną organizacją proobronną działającą w rejonie Włocławka i okolic.
Adres: ul. Kaliska 108, 87-800 Włocławek (w budynku Zespołu Szkół nr 4)
KRS: 0000505384,
NIP: 8883119665
REGON: 341562171
Nr. konta bankowego: mBank – 41 1140 2004 0000 3302 7509 8850

Statutowe cele swojej działalności Jednostka realizuje poprzez:
1) zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
2) organizację i prowadzenie działań ratowniczych,
3) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi,
4) kształtowanie więzi międzypokoleniowych, szczególnie poprzez działania na rzecz kombatantów;
5) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej;
6) udział w obchodach i uroczystościach narodowych, państwowych i lokalnych;
7) działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
8) organizowanie i utrzymanie w gotowości zespołu ratowniczego;
9) działanie w zakresie wspierania działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
10) upowszechnianie zasady wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
11) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
12) kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych, rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej;
13) upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
14) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego;
15) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej;
16) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społecznościami, w szczególności z zagranicznymi organizacjami o działalności zbliżonej przedmiotowo;
17) organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych;
18) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju;
19) organizację i współorganizację szkoleń specjalistycznych, w szczególności z zakresu:
a) ratownictwa,
b) strzelectwa,
c) spadochroniarstwa,
d) sportów wodnych i nurkowych;
20) realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej;
21) prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz resocjalizacji;
22) udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
23) upowszechnianie idei wolontariatu;
24) prowadzenie działalności edukacyjnej wśród osób dorosłych;
25) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego;
26) działanie na rzecz współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju;
27) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego;
28) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa;
29) prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
30) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;
31) organizowanie zajęć w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
32) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz ochrony zwierząt;
33) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
34) inicjowanie i realizacja programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień;
35) prowadzenie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
36) organizacja i prowadzenie kursów dla instruktorów harcerskich;
37) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
38) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
39) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.