Statut Jednostki

STATUT
JEDNOSTKA STRZELECKA 4051 WŁOCŁAWEK
im. generała broni Władysława Andersa

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. generała broni Władysława Andersa, zwana dalej
Jednostką, jest apolitycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej.
2. Jednostka w swojej działalności kontynuuje idee istniejącego w okresie międzywojennym
Związku Strzeleckiego.
3. W odniesieniu do Jednostki, dozwolone jest używanie nazwy skróconej: JS 4051.

Art. 2
1. Terenem działalności Jednostki jest obszar Rzeczpospolitej Polski.
2. Jednostka koncentruje swoje działania w szczególności na obszarze miasta Włocławek oraz
województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Siedzibą Jednostki jest miasto Włocławek.

Art. 3
1. Jednostka opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Jednostka może angażować wolontariuszy oraz zatrudniać
pracowników, w tym swoich członków.

Art. 4
1. Godłem Jednostki jest orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem, z literą S umieszczoną
w tarczy amazonek.
2. Jednostka posiada własną odznakę rozpoznawczą, wg ustalonego wzoru.
3. Jednostka może posiadać sztandar lub proporzec wg ustalonego wzoru.
4. Hymnem Jednostki jest pieśń I Brygady Legionów Polski, „My, Pierwsza Brygada”.
5. Wzory, o których mowa w ust. 2 i 3, są przyjmowane w drodze uchwał przez Walne
Zebranie Członków.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 5
1. Misją Jednostki jest:
1) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
2) niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia,
3) kształtowanie w społeczeństwie poczucia patriotyzmu i wysokich walorów moralnych,
Strona 1
Tekst jednolity Statutu stowarzyszenia JS 4051 WŁOCŁAWEK
4) propagowanie zdrowego trybu życia oraz promocja aktywności fizycznej,
5) podnoszenie kwalifikacji wśród strzelców sportowych oraz wspieranie
współzawodnictwa sportowego,
6) zrzeszanie osób o zainteresowaniach kolekcjonerskich, w szczególności związanych
z kolekcjonowaniem broni palnej,
7) wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny
strzelectwa sportowego, praktycznego oraz sportów obronnych i militarnych,
8) prowadzenie szkoleń i instruktaży z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz
pogłębianie i propagowanie wiedzy na temat obrony cywilnej.
2. Za główne cele swojego działania, Jednostka uznaje także:
1) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, a także w innych służbach mających
wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo narodowe i obronę cywilną;
2) rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego
i wodnego;
3) rozwój i popularyzację wiedzy na temat sportów:
a) obronnych,
b) strzeleckich,
c) wodnych,
d) spadochroniarskich i paralotniarstwa;
4) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole;
5) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nim zagrożonych;
6) prowadzenie prac badawczych i naukowych dotyczących:
a) ratownictwa,
b) prawa i administracji, w szczególności:
– prawa konstytucyjnego,
– międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych,
– prawa migracyjnego;
c) życia i dorobku intelektualnego Józefa Piłsudskiego,
d) historii Polski i Oręża Polskiego,
e) bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego;
7) pielęgnowanie miejsc pamięci narodowej i opieka nad kombatantami;
8) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju swoich członków;
9) upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości:
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia i tolerancji.

Art. 6
1. Jednostka realizuje swe cele poprzez:
1) zrzeszanie swoich członków i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności
oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się
charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu
zamieszkania;
2) udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych
i awarii technicznych, w tym powodzi;
3) kształtowanie więzi międzypokoleniowych, szczególnie poprzez działania na rzecz
kombatantów;
4) udział w obchodach i uroczystościach narodowych, państwowych i lokalnych;
5) działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej;
6) działanie w zakresie wspierania działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa
publicznego;
7) upowszechnianie zasady wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
8) przyczynianie się do budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demokracji,
wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
9) kształtowanie postaw patriotycznych poprzez upowszechnianie tradycji narodowych,
rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej;
10) upowszechnianie kultury, tradycji i dorobku Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
11) prowadzenie działań w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego;
12) prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej;
13) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej i współpracy między
społecznościami, w szczególności z zagranicznymi organizacjami o działalności
zbliżonej przedmiotowo;
14) organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych;
15) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju;
16) organizację i współorganizację szkoleń specjalistycznych, w szczególności z zakresu:
a) ratownictwa,
b) strzelectwa,
c) spadochroniarstwa,
d) sportów wodnych i nurkowych,
e) kwalifikacji niezbędnych do uzyskania patentu strzeleckiego,
f) survivalu;
17) realizowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie
działalności charytatywnej;
18) prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz resocjalizacji;
19) udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych;
20) upowszechnianie idei wolontariatu;
21) prowadzenie działalności edukacyjnej wśród osób dorosłych;
22) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia proobronnego;
23) działanie na rzecz współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju;
24)współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu
wychowania ogólnego i obywatelskiego;
25)współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami
powołanymi do działania w zakresie obronności państwa;
26) prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
27) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych;
28) organizowanie zajęć w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
29) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz ochrony zwierząt;
30) działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
31) inicjowanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki alkoholowej,
przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy i innych uzależnień;
32) prowadzenie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
33) organizacja i prowadzenie kursów dla instruktorów harcerskich;
34) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
35) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań;
36) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne;
37)wymianę doświadczeń pomiędzy osobami i stowarzyszeniami zajmującymi się
strzelectwem i kolekcjonerstwem broni;
38) krzewienie zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną
w szczególności przez młodzież i osoby rozpoczynające korzystanie z broni palnej.
2. Działania wymienione w ust. 1 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna
pożytku publicznego.
3. Jednostka realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność także wśród osób niezrzeszonych
w Jednostce.

Art. 7
1. Jednostka ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń
tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami
statutowymi.
2. Działalność partii politycznych w Jednostce jest zabroniona. Strzelcy w charakterze
członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.
3. Członek czynny, który kandyduje w wyborach samorządowych, do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego lub wyborach prezydenckich, z mocy prawa na czas kampanii
wyborczej zostaje zawieszony w prawach członka czynnego.

Art. 8
Podstawę pracy wychowawczej Jednostki stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tradycje
Oręża Polskiego.

Rozdział III
CZŁONKOWIE I WOLONTARIUSZE

Art. 9
1. Członkiem Jednostki może być osoba, która ukończyła 15 rok życia, spełnia wymagania
odpowiednie do rodzaju członkostwa, uznaje statut i spełnia inne wymogi przewidziane
niniejszym statutem dla danej formy członkostwa.
2. Wolontariuszem Jednostki może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, posiada
odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu
oczekiwanych świadczeń.
3. Członkiem Jednostki nie może zostać osoba skazana przez sąd powszechny lub wojskowy
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego.

Art. 10
1. Członkowie Jednostki dzielą się na:
1) rekrutów,
2) członków czynnych,
3) seniorów,
4) członków honorowych.
2. Specjalną formą członkostwa jest status członka wspierającego.
3. Na członkostwo osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę
musi wyrazić przedstawiciel ustawowy.

Art. 11
1. Rekrutem może zostać osoba, która ukończyła 15 rok życia, deklaruje chęć osobistego
i bezpośredniego udziału w pracy Jednostki oraz złoży deklarację członkowską.
2. Status rekruta nadaje Dowódca Jednostki w drodze decyzji zamieszczanej w Rozkazie
Organizacyjnym .

Art. 12
1. Członkiem czynnym może zostać osoba, która posiada status rekruta, ukończyła 16 rok
życia, nie przynależy do partii politycznych oraz deklaruje zachowanie apolityczności i swój
osobisty, bezpośredni udział w pracy Jednostki.
2. Status członka czynnego nabywany jest z dniem złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego, co
potwierdzane jest stosownym wpisem w Rozkazie Organizacyjnym Dowódcy Jednostki.
3. Osoba, która przynależała uprzednio do Jednostki w charakterze członka czynnego i utraciła
ten status na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit. a i b, może go ponownie nabyć
w drodze decyzji Dowódcy Jednostki zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym.
4. Osoba, która przynależała uprzednio do Jednostki w charakterze członka czynnego i utraciła
ten status na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c lub pkt 1 lit. b, może go ponownie nabyć
w drodze uchwały Dowództwa Jednostki zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym, o ile
od dnia skreślenia z listy członków lub wykluczenia upłynęły co najmniej dwa lata.
5. Osoba, która przynależała do innej organizacji strzeleckiej i składała w niej Przyrzeczenie
Strzeleckie, może – w drodze decyzji wydanej przez Dowódcę Jednostki zamieszczanej
w Rozkazie Organizacyjnym – nabyć status członka czynnego.
6. Osoby, o których mowa w ust. 3 – 5, w dniu składania wniosku muszą spełniać wymogi
przewidziane przez ust. 1, za wyjątkiem wymogu posiadania statusu rekruta.

Art. 13.
1. O nadanie statusu seniora może wnioskować członek czynny, który:
1) wstąpił do Związku Strzeleckiego przed dniem 1 września 1939 roku,
2) ukończył 50 rok życia.
2. Status seniora nadaje Dowódca Jednostki w drodze decyzji zamieszczanej w Rozkazie
Organizacyjnym.

Art. 14.
1. Członkami wspierającymi mogą być następujące osoby pragnące realizować cele statutowe:
1. byli członkowie czynni;
2. osoby fizyczne i prawne przyjęte do Jednostki ze względu na ich walory społeczne lub
obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracach Jednostki, jednakże wyznające
idee strzeleckie i okazujące moralne i materialne poparcie dla działań Jednostki.
2. Status członka wspierającego nadaje Dowódca Jednostki w drodze decyzji zamieszczanej
w Rozkazie Organizacyjnym.

Art. 15
1. Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska
Polskiego, Jednostki Strzeleckiej, nie będąca członkiem Jednostki.
2. Godność członka honorowego nadaje Dowództwo w drodze uchwały.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Art. 16
1. Od decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 3 i 5, art. 13 ust. 2 oraz art. 14 ust.
2, przysługuje odwołanie do Dowództwa Jednostki, które musi zostać wniesione w formie
pisemnej nie później, niż 14 dni od doręczenia zaskarżanej decyzji.
2. Dowództwo Jednostki rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, licząc od dnia jego
dostarczenia do siedziby Jednostki.
3. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w drodze uchwały Dowództwa Jednostki,
publikowanego w Rozkazie Organizacyjnym.

Art. 17
1. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczenia w pracach Jednostki.
2. Członkowie czynni oraz seniorzy posiadają czynne prawo wyborcze.
3. Członkowie czynni, którzy ukończyli 18 rok życia, oraz członkowie-seniorzy posiadają
bierne prawo wyborcze.

Art. 18
1. Członkowie Jednostki są zobowiązani:
1) przestrzegać statutu Jednostki,
2) wykonywać obowiązki nakładane przez uchwały władz Jednostki,
3) opłacać składki członkowskie, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej
4) działać lub współdziałać w pracach Jednostki.
2. Członkowie Jednostki użytkujący mienie ruchome będące własnością Jednostki, są
zobowiązani do dochowania należytej staranności podczas użytkowania tego mienia.
3. Członek czynny, biorący udział we współzawodnictwie sportowym jako zawodnik, trener
bądź sędzia, jest zobowiązany godnie reprezentować Jednostkę, działając z zachowaniem
szczególnej dokładności oraz profesjonalizmu.

Art. 19
1. Członkostwo w Jednostce ustaje wskutek:
1) skierowania pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa członka do Dowódcy
Jednostki,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
2. Członkostwo w Jednostce może ustać:
1) poprzez skreślenie z listy członków za:
a) nieuregulowanie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy od daty upływu
terminu ich regulacji,
b) notoryczne, nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach,
c) notoryczne i umyślne naruszanie zasady apolityczności stowarzyszenia;
2) poprzez wykluczenie:
a) w razie orzeczenia przez sąd powszechny kary za czyn hańbiący;
b) za działanie sprzeczne ze statutem lub uchwałami władz Jednostki.
3. O ustaniu członkostwa, w przypadkach określonych w ust. 1, Dowódca Jednostki
zamieszcza odpowiedni wpis w Rozkazie Organizacyjnym,
4. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie odbywa się w drodze decyzji Dowódcy
Jednostki, publikowanej w Rozkazie Organizacyjnym, podejmowanej z inicjatywy własnej
bądź na wniosek.
5. Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do
Dowództwa Jednostki w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o decyzji Dowódcy
Jednostki.
6. Dowództwo Jednostki rozpatruje sprawę najdalej na drugim posiedzeniu od daty otrzymania
odwołania i wydaje rozstrzygnięcie w drodze uchwały publikowanej w Rozkazie
Organizacyjnym i dostarczanej stronom postępowania za pokwitowaniem.
7. Uchwała Dowództwa, o której mowa w ust. 6, jest wiążąca z momentem wydania, zaś osoba
wykluczona lub skreślona może wystąpić o przywrócenie w poczet członków Jednostki na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
8. Uchwała w sprawie przywrócenia bądź odmowy przywrócenia członkostwa wydana przez
Walne Zebranie Członków jest ostateczna.

Art. 20
1. Zawieszenie w prawach członka czynnego lub członka seniora może nastąpić wskutek:
1) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 30 dni – na czas
nie dłuższy, niż 60 dni,
2) naruszenia postanowień uchwał władz Jednostki – na czas od 45 do 90 dni,
3) naruszenia postanowień statutu – na czas od 60 do 120 dni,
4) naruszania zasady apolityczności stowarzyszenia – na czas od 90 do 180 dni,
5) akcesu do partii politycznej – na czas członkostwa w tejże partii.
2. Osoba zawieszona zachowuje bierne i czynne prawa wyborcze, lecz pozbawiona jest
możliwości:
1) udziału w zajęciach organizowanych przez Jednostkę,
2) korzystania z promocji podmiotów gospodarczych przeznaczonych dla członków
Jednostki,
3) użytkowania sprzętu będącego własnością Jednostki,
4) publicznego występowania w charakterze członka Jednostki.
3. Zawieszenie w prawach członka czynnego lub członka seniora następuje w drodze decyzji
Dowódcy Jednostki podjętej z inicjatywy własnej lub na wniosek zamieszczanej w Rozkazie
Organizacyjnym, od której przysługuje zawieszonemu odwołanie do Dowództwa Jednostki
wnoszone pisemnie za pośrednictwem Dowódcy Jednostki w ciągu 3 dni od dnia
poinformowania o zawieszeniu w prawach członka.
4. Wniesienie odwołania wstrzymuje bieg zawieszenia w prawach członka.
5. Dowództwo Jednostki na najbliższym posiedzeniu, licząc od dnia wniesienia odwołania,
wydaje rozstrzygnięcie o zasadności zawieszenia w prawach członka w drodze uchwały
zamieszczanej w Rozkazie Organizacyjnym.
Art. 21
1. Przyrzeczenie Strzeleckie odbywa się cztery razy w roku, w dniach:
1) 1 marca,
2) 3 maja – w Święto Konstytucji 3 Maja,
3) 6 sierpnia – w rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej
4) 11 listopada – w dniu Narodowego Święta Niepodległości.
2. W trakcie Przyrzeczenia Strzeleckiego, przyrzekający strzelec wypowiada w sposób
uroczysty poniższą rotę Przyrzeczenia:
Wstępując w szeregi Jednostki Strzeleckiej 4051 imienia generała broni Władysława
Andersa przyrzekam:
Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie
będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny
i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.
Przyrzekam:
Powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, Prawa Strzeleckiego
gorliwie przestrzegać, na rzecz Jednostki aktywnie pracować. Wszystko co teraz
przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam
uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka.
3. Przyrzeczenie może być uzupełnione przez przyrzekającego dodaniem zdania „Tak mi
dopomóż Bóg”.

Rozdział IV
WŁADZE JEDNOSTKI

Art. 22
1. Władzami Jednostki są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Prezes Zarządu – zwany dalej Dowódcą
3) Zarząd – zwany dalej Dowództwem,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Jednostki trwa trzy lata.

Art. 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Jednostki.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawcze lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie czynni i seniorzy,
2) z głosem doradczym – pozostali członkowie.

Art. 24
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o terminie, miejscu
i porządku obrad co najmniej na 21 dni przed terminem zebrania.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
1) zwyczajne – raz na trzy lata,
2) nadzwyczajne – według potrzeb.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Dowództwo na dzień przypadający nie
wcześniej, niż 30 i nie później, niż 7 dni przed upływem kadencji władz Jednostki,
zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 21 dni przed
terminem zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Dowództwo z inicjatywy własnej, na
żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków czynnych
Jednostki.
5. Dowództwo jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90
dni, licząc od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 6. W przypadku
niedopełnienia tego obowiązku, Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja
Rewizyjna.

Art. 25.
1. Obrady Walnego Zebrania Członków są wiążące, jeśli w momencie jego rozpoczęcia
stwierdzona zostanie obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków czynnych
Jednostki.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący
i sekretarz. Wybory Prezydium odbywają się niezwłocznie po otwarciu obrad, zaś do
momentu wyboru przewodniczącego, zebranie prowadzi dowódca Jednostki.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków
czynnych, na podstawie uchwalonego regulaminu głosowań i wyborów.
5. Wybory władz dokonywane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
6. Uchwały dotyczące zmiany nazwy, zmian w statucie i rozwiązania Jednostki są
podejmowane większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków czynnych Jednostki.

Art. 26
1. Do kompetencji zwykłego Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Dowództwa i Komisji Rewizyjnej;
3) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Dowództwu;
4) wybieranie Dowódcy, Dowództwa oraz Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków;
6) uchwalanie planów i strategii działań Jednostki oraz ich rozliczanie;
7) decydowanie o rozwiązaniu Jednostki i przeznaczeniu jej majątku;
8) podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości
władz stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ma wszystkie kompetencje zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków, lecz obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 27
1. W skład Zarządu Jednostki, zwanego dalej Dowództwem, wchodzi 5 osób:
1) Prezes Zarządu, zwany dalej Dowódcą;
2) wiceprezes, zwany dalej Zastępcą Dowódcy;
3) skarbnik,
4) dwóch członków Dowództwa, których zakres obowiązków określa Dowódca.
2. Zebrania Dowództwa odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż raz w miesiącu. Zwołuje
je Dowódca, działając:
1) z inicjatywy własnej,
2) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 1/2 składu Dowództwa.
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2 i 3, zebranie Dowództwa winno być zwołane nie
później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
4. Uchwały Dowództwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Zasady działania Dowództwa określa uchwalony przez Walne Zebranie Członków
regulamin.

Art. 28
1. Do kompetencji Dowódcy należy:
1) wydawanie Rozkazów Organizacyjnych, w ramach których:
a) potwierdza złożenie deklaracji członkowskiej i nabycie statusu rekruta,
b) potwierdza złożenie Przyrzeczenia Strzeleckiego,
c) wydaje decyzje w sprawach członkostwa, o których mowa w art. 11 ust. 2, art. 12
ust. 3 i 5, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 2, art. 19 ust. 4 oraz art. 20 ust. 3,
d) reguluje bieżący tok działalności Jednostki,
e) przekazuje członkom Jednostki treść uchwał władz Jednostki;
2) określanie zakresu zadań członków dowództwa, o których mowa w art 27 ust. 1 pkt 4;
3) zwoływanie zebrania Dowództwa;
4) reprezentowanie Jednostki, zgodnie z art. 34.
2. Do kompetencji Dowództwa należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) opracowanie rocznego planu działalności,
3) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich i ustalanie terminów ich płatności,
5) nadawanie godności członka honorowego,
6) przyznawanie lub wnioskowanie o nadanie wyróżnień lub udzielenie kar,
7) dokonywanie ocen realizowanych przez członków zadań,
8) zarządzanie majątkiem Jednostki,
9) wydawanie wytycznych w zakresie bieżącej działalności Jednostki,
10) podejmowanie uchwał w zakresie przyjmowania darowizn, nabywania i zbywania
mienia ruchomego oraz gospodarki finansowej.

Art. 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli.
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 osób.
3. Komisję Rewizyjną stanowią: Przewodniczący który kieruje jej pracą, zastępca
przewodniczącego i sekretarz. Podziału obowiązków dokonują członkowie Komisji
Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Dowództwa.
5. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie co najmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej
i gospodarki finansowej Jednostki oraz opłacania składek członkowskich,
2) w przypadku stwierdzenia uchybień określanie terminu ich usunięcia,
3) przedstawianie Dowództwu uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się Dowództwa z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwoływania posiedzenia Dowództwa,
5) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium Dowództwu.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej dwóch członków.
7. Szczegółowy zakres działania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.

Art. 30
1. Kooptacja władz Jednostki w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu
władz pochodzących z wyboru.
2. Kooptacja następuje w razie trzykrotnej w ciągu kadencji nieobecności członka na
posiedzeniu organu władzy do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa
na zasadach określonych w art. 20.
3. Kooptacji dokonuje organ w którego składzie nastąpił vacat.

Art. 31
1. Członkiem władz Jednostki nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Dowództwa w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani
podległości służbowej.

Rozdział V
MAJĄTEK I PRAWO REPREZENTACJI JEDNOSTKI

Art. 32
1. Majątek Jednostki stanowią jej fundusze oraz prawa i składniki majątkowe powstające z:
1) dochodów ze składek członkowskich,
2) majątku Jednostki, w tym majątku odzyskanego oraz majątku, którym dysponowała
przed uzyskaniem samodzielności,
3) gotówki zgromadzonej podczas zbiórek publicznych prowadzonych prze Jednostkę,
4) dochodów z darowizn, zapisów i spadków, które Jednostka może przyjmować od osób
fizycznych i prawnych,
5) dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez
organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, podmioty
gospodarcze lub inne instytucje.
2. Majątek Jednostki może być używany wyłącznie na realizację zadań statutowych, będących
działalnością pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jej
członków.
3. Gospodarka finansowo-majątkowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
4. Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej.

Art. 33
1. Jednostka nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
2. Majątek Jednostki nie może być przekazywany na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Majątek Jednostki nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego organizacji
Jednostki.
4. W Jednostce zabrania się dokonywania zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz osób ich bliskich osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe

Art. 34
Do reprezentowania Jednostki Strzeleckiej, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw
i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych jest upoważniony
Dowódca Jednostki Strzeleckiej jednoosobowo lub Zastępca Dowódcy i Skarbnik działający
łącznie.

Rozdział VI
ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI JEDNOSTKI

Art. 35
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Jednostki przez
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Jednostki, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Jednostki.

Art. 36
1. Niniejszy statut z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zastępuje statut
uchwalony dnia 15 marca 2014 roku.
2. Niniejszy statut został sporządzony i uchwalony podczas Walnego Zebrania Członków,
które odbyło się dnia 20 stycznia 2018 roku we Włocławku.